ZGODY NA REKRUTACJĘ

Prosimy o dołączenie poniższych oświadczeń do CV

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pass Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pass Polska Sp. z o.o., przez okres dwóch lat.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych zawartych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (które podaję dobrowolnie) jak np. fotografia.

Osobie której dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszamy poprzez kontakt w tej sprawie na adres mailowy: rekrutacja@pass.com.pl;
Uprzejmie prosimy Kandydatów o niezamieszczanie w cv danych o: pochodzeniu etnicznym lub rasowym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i światopoglądowych, przynależności związkowej, danych genetycznych i biometrycznych, zdrowiu, seksualności i orientacji seksualnej, wyrokach skazujących, naruszeniach prawa, powiązanych środkach bezpieczeństwa.

 

…………………………………………………….

Data i podpis

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – osobie ubiegającej się
o zatrudnienie w firmie Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku – dalej Pass.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PASS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku,
38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 013 46 87 189 lub 255 Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail odo@pass.com.pl  .

W związku z prowadzonymi rekrutacjami dane osobowe w postaci imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Wszystkie podane przez Panią/Pana w nadesłanej aplikacji dane osobowe wykraczające poza zakres danych, o jakich mowa powyżej, jak np. fotografia, adres e-mail, numer telefonu – przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych, o jakich mowa w Kodeksie pracy jest niezbędne, by wziąć udział
w rekrutacji, zaś pozostałych, jak chociażby adresu email, numeru telefonu – dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na wynik rekrutacji – konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania
z Panią/Panem kontaktu telefonicznego lub e-mail i informowania tymi kanałami komunikacyjnymi, np.
o przebiegu rekrutacji, wyznaczonych terminach rozmowy rekrutacyjnej itp. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub do czasu wycofania zgody, jeżeli zostanie wycofana przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego. Po upływie tego terminu dane osobowe możemy przetwarzać jeszcze przez okres kolejnych 4 miesięcy na wypadek, gdyby osoba, wyłoniona w procesie rekrutacyjnym zrezygnowała z pracy lub nie doszłoby do przedłużenia umowy zawartej na czas próbny. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w przesłanym do nas dokumencie CV również w innych prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych wówczas dane te będziemy przetwarzać nie dłużej niż 2 lata licząc od momentu jego przesłania.

Poza prowadzonym procesem rekrutacyjnym, dane osobowe zawarte w przesłanym CV możemy także przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi rekrutacjami, w celu wykazania spełnienia obowiązków, o jakich mowa w przepisach prawnych, w tym również tych, o jakich mowa w RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu wykonania innych prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy takich jak:

– zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa informacji firmy Pass, w tym również monitoringu wizyjnego miejsc, w których prowadzimy działalność, a w których np. możesz się znaleźć będąc zaproszonym na rozmowy rekrutacyjne,

– prowadzenie wewnętrznych obowiązków raportowych lub sprawozdawczych, w tym wewnątrz grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W tym zakresie dane będziemy przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanych z dochodzonymi roszczeniami/obroną, a w pozostałym zakresie nie dłużej niż będzie to niezbędne do realizacji celu, w ramach którego dane są gromadzone.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do organów państwowych, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obok tego dane możemy przekazywać do podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w szczególności doradczych, IT, prowadzących procesy rekrutacyjne, świadczących usługi kurierskie, kancelarii prawnych, księgowych,
a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do obsługi realizacji procesu rekrutacyjnego. Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej, o czym pisaliśmy powyżej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejski Obszar Gospodarczy. Nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w przepisach RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl

 

 

…………………………………………………….

Data i podpis

ZGODY NA REKRUTACJĘ