Standardy zarządzania

Globalny przemysł motoryzacyjny wymaga produktów światowej jakości, ciągłego doskonalenia procesu wytwarzania oraz podnoszenia konkurencyjności. Najwyższe standardy jakości są od lat wizytówką Pass Polska. W każdym obszarze działamy według określonych norm i procedur. Produkując podzespoły dla branży motoryzacyjnej, nie koncentrujemy się tylko na wymaganiach z zakresu jakości, ale również ochrony środowiska, w tym bezpiecznej organizacji stanowisk pracy.

System zarządzania jakością i środowiskiem to bezdyskusyjny standard w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pass Polska, aby utrzymać wysoką klasę produkowanych podzespołów, wdrożył m. in. standard systemu zarządzania jakością IATF 16949:2016, który jest stosowany w zarządzaniu jakością w globalnym przemyśle motoryzacyjnym.

Z kolei, dzięki Systemowi Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, przeanalizowaliśmy – i ciągle analizujemy – oddziaływanie firmy na środowisko, budując na tej podstawie cele, zadania i programy. Dążymy, by nasza firma była jak najbardziej przyjazna środowisku.

System Zarządzania Środowiskowego w Pass Polska obejmuje następujący zakres: produkcja węży gumowych i poliamidowych oraz obróbka rurek metalowych prostych i przestrzennie giętych, wykonywanie zespołów montażowych dla przemysłu motoryzacyjnego i urządzeń gospodarstwa domowego.

Polityka Jakości

Nasza Polityka Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest zgodna z misją firmy, strategią rozwojową i przyjętymi wartościami.
Nasze najważniejsze cele to:
– najwyższa jakość wyrobów, zgodnie z obowiązującą w motoryzacji zasadą „zero błędów”,
– spełnienie wymagań i oczekiwań klientów,
– rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii, sprawne zarządzanie, inwestowanie w kompetencje pracowników,
– stałe podnoszenie konkurencyjności,
– stosowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Wymienione cele realizujemy poprzez:
– budowanie kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego,
– ścisłą współpracę z klientami,
– włączenie w łańcuch współpracy w zakresie poprawy jakości naszych dostawców,
– doskonalenie systemu zarządzania – wykorzystanie międzynarodowych standardów i dobrych praktyk w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wdrażanie procedur zapewniających produkcję wyrobów zgodnych z oczekiwaniami klienta i zatwierdzonym projektem,
– rozwój technologiczny; poszukiwanie nowoczesnych, niezawodnych, efektywnych i ekonomicznych rozwiązań,
– usprawnianie procesu produkcji i kontroli, aby gotowy wyrób spełniał zasadę „zero błędów”,
– obniżanie kosztów jednostkowych, przy zachowaniu wymagań jakościowych.

Polityka Środowiskowa

Działając w branży motoryzacyjnej i dążąc do zaspokojenia potrzeb naszych klientów, dbamy, aby funkcjonowanie naszej firmy przebiegało w harmonii z otoczeniem i środowiskiem naturalnym.
Cel ten osiągamy przez przestrzeganie przepisów prawnych i wymogów odnoszących się do aspektów środowiskowych oraz podejmowane działania:
– zapobieganie i minimalizację emisji zanieczyszczeń,
– monitorowanie wpływu firmy na środowisko,
– podnoszenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich pracowników w zakresie ochrony środowiska,
– zapobieganie sytuacjom awaryjnym i podejmowanie natychmiastowych działań w razie ich wystąpienia,
– racjonalne gospodarowanie wodą, energią i surowcami,
– gospodarkę odpadami.

W trosce o środowisko naturalne zobowiązujemy się do:
– systematycznego ulepszania i unowocześniania procesów technologicznych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zużycia mediów technologicznych i surowców,
– dostarczania wyrobów przyjaznych środowisku,
– zmniejszania, poniżej określonych prawem norm i limitów, skutków wpływu firmy na środowisko,
– ciągłe doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PASS POLSKA Sp. z o.o. jest elementem wspomagającym realizację strategii firmy i ma na celu zapewnienie stałej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy.

PASS POLSKA Sp. z o.o. deklaruje realizację ww. celów przez:

–        Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez prowadzenie badań środowiska pracy oraz oceny ryzyka zawodowego a także analizowane zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
–        Stałą poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez stosowanie w używanych maszynach skutecznego sprzętu zabezpieczającego oraz udostępnienie do dyspozycji pracowników środków ochrony osobistej.
        Spełnianie odpowiednich wymagań prawnych.
–        Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP poprzez zdobywanie wiedzy i wprowadzania dobrych praktyk.
–        Stałą poprawę świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa.
–        Dołożenie starań w celu zapobiegania wszelkim sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób powiązanych z działalnością firmy.
–        Współudział i konsultacje z pracownikami w zakresie systemu zarządzania BHP.
–        Ergonomia miejsca pracy każde stanowisko pracy jest indywidualnie rozpatrywane, tak żeby dobrać najdogodniejsze rozwiązania dla pracownika.
–        Stosowanie środków chemicznych, sposób przechowywania i używania środków chemicznych jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
–        Sprawowanie pełnej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami formalnymi, jak również stosowanie pewnych rozwiązań ponad wymagania obligatoryjne.

PASS POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i optymalnych warunków zapewniających realizację celów polityki wskazując, że Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodna z PN-ISO 45001:2018-06 zostanie wdrożona w ramach systemu zarządzania BHP.

Polityka Energetyczna

Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku prowadzi działalność w zakresie produkcji węży gumowych i poliamidowych, obróbki rurek metalowych oraz gotowych montaży dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD.
W związku ze zużyciem energii przez Spółkę oraz w trosce o środowisko Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią w oparciu o wymagania normy ISO 50001.
Doskonaląc swój system zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001, Spółka zobowiązuje się do:
– efektywnego i racjonalnego wykorzystywania wszystkich rodzajów energii,
– ciągłego doskonalenia systemu zarządzania energią i poprawy wyniku energetycznego,
– przestrzegania wymagań prawnych i innych, do których przestrzegania Spółka zobowiązała się, odnoszących się do efektywności energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii,
– wyznaczania, realizowania i przeglądu wewnętrznych celów energetycznych,
– uwzględniania efektywności energetycznej podczas nabywania produktów i usług, które wpływają na wynik energetyczny,
– wspierania związanych z projektowaniem działań, które uwzględniają poprawę wyniku energetycznego, w tym do wprowadzania efektywnych rozwiązań techno-logicznych i modernizacji z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółki,
– poprawy świadomości i promowania w Spółce kultury racjonalnego wykorzystywania energii,
– zapewnienia zasobów i informacji niezbędnych do realizacji celów energetycznych, szczegółowych celów energetycznych i do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Energią.
Niniejsza polityka stanowi podstawę wszelkich działań w przedsiębiorstwie związanych z wykorzystaniem i zużyciem energii. Wszystkie osoby pracujące na rzecz Spółki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszą Polityką Energetyczną oraz realizacji działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Zasada ,,Zero błędów"

W przemyśle motoryzacyjnym nie ma miejsca na błędy. Stosowane w Pass Polska półautomatyczne oraz automatyczne systemy kontroli wyrobów zapewniają jakość każdej opuszczającej zakład partii wyrobów. Proces produkcji węży gumowych jest monitorowany i skanowany za pomocą urządzeń wykorzystujących promienie Rentgena oraz technikę laserową.

Szczegółowej i dokładnej kontroli poddawana jest także produkcja zespołów montażowych. Obecnie w ofercie mamy ponad 7 tys. wyrobów tego typu. Na każdym etapie produkcji – od projektu do realizacji – dążymy do perfekcji. Już na starcie wykorzystujemy przyrządy zabezpieczające przed błędami (z funkcją POKA-YOKE), które, co warto podkreślić, projektują nasi specjaliści. W stu procentach przestrzegamy obowiązującej w motoryzacji zasady „zero błędów”.

 

Zatrudniamy najlepszych

Gwarancją jakości są nie tylko zaawansowane technologie i maszyny, ale przede wszystkim pracownicy. W Pass Polska wierzymy, że wykształcona i zmotywowana kadra jest podstawą działania firmy. Stawiamy na ludzi kreatywnych, gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Potrafimy wykorzystać młodych i zdolnych – stwarzając im możliwości rozwoju zawodowego – a jednocześnie doceniamy pracowników związanych z firmą od lat, czerpiąc z ich doświadczenia i fachowości.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku motoryzacyjnego, Pass Polska zapewnia pracownikom możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Wdrożyliśmy plan szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowany do konkretnych stanowisk pracy. Nasza kadra stale podnosi swoje kompetencje, nie tylko techniczne, ale też interpersonalne, kreatywność, dynamizm, elastyczność. Działania te bezpośrednio przekładają się na wzrost produktywności i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Inżynieria produktu

Produkowane w Pass Polska podzespoły cechuje jakość i precyzyjne wykonanie. Za wprowadzanie nowych wyrobów do produkcji seryjnej odpowiada Dział Nowych Uruchomień. W trakcie powstawania prototypu nasi fachowcy często proponują innowacyjne rozwiązania, co klienci cenią sobie szczególnie. Wzór nowego produktu może powstać nawet w ciągu dwóch tygodni; jesteśmy w stanie wykonać 1 lub 500 prototypów – w zależności od zamówienia.

Certyfikaty i nagrody. Strategia podatkowa

Dowodem skuteczności w zakresie utrzymywania najwyższego standardu produkowanych przez nas części są certyfikaty niezależnych jednostek akredytujących:

  • IATF 16949:2016,
  • ISO 14001,
  • ISO 45001:2018

oraz nagrody przyznane przez naszych klientów, m.in. Forda, Volkswagena, Audi, Jaguara:

  • Ford World Excellence Award, Ford Q1,
  • VW A-rating – Audi Top 50+,
  • Jaguar Land Rover Quality Award
certyfikat

IATF 16949:2016

certyfikat

ISO 14001

certyfikat

Ford World Excellence Award, Ford Q1

certyfikat

VW A-rating – Audi Top 50+

certyfikat

Jaguar Land Rover Quality Award

certyfikat

ISO 45001:2018

certyfikat

Strategia podatkowa 2022

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

Strategia podatkowa 2021

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

Strategia podatkowa 2020

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat