Polityka prywatności Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności realizowanych przez naszą Spółkę procesów przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy obowiązujące w Pass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku zasady ochrony danych osobowych ustanowione zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

W swojej działalności przywiązujemy dużą uwagę do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną informacji, nie tylko ze względu na to, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami – my pracownicy szanujemy prawo do prywatności innych oraz własnej i wierzymy, że to jeden z ważniejszych elementów dobrej współpracy, budowania zaufania i dobrego wizerunku naszej firmy. Dlatego też przetwarzając dane w pełni identyfikujemy się z twierdzeniem, że dane innych, przetwarzamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni przetwarzali nasze.
W przypadku, gdy będą posiadali Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, zapraszamy do kontaktu.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Reymonta 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sądzie Gospodarczym Wydział V w Krośnie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095255, NIP 6870005415, www. pass.com.pl, tel.: 013 46 87 189 lub 255 (dalej – Pass Polska).
Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z nami listownie, na wskazany powyżej adres, a także kierując korespondencję elektroniczną na adres e-mail: odo@pass.com.pl;

1. CEL PRZETWARZANIA
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem/klientem.

1.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO (za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się kontaktowanie się z pracownikami lub współpracownikami klienta/kontrahenta w ramach działań podjętych w celu zawarcia umowy, a także jej realizacji.

1.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Przez czas trwania umowy. Po upływie tego terminu do czasu upływu terminów roszczeń wynikających z umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych.

2. CEL PRZETWARZANIA
Ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed takimi roszczeniami.

2.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uznaje się podejmowanie działań w celu dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami – w tym zakresie gromadzone są dane klienta/kontrahenta, ich pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do dochodzonych roszczeń lub obrony przed nimi.

2.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Do czasu prawomocnego zakończenia postępowań prowadzonych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniem, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia roszczeń dochodzonych. Jeżeli termin dochodzenia roszczeń jest krótszy, aniżeli okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych – dokumenty takie firma Pass Polska będzie przechowywać przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku podatkowo -księgowego (5 lat od czasu zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące skutki podatkowe).

3. CEL PRZETWARZANIA
Archiwizowanie dokumentów dotyczących zawieranych umów, w tym dokumentów rozliczeniowych.

3.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

3.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Do czasu wypełnienia przez Pass Polska poszczególnych obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów, a określonych w poszczególnych przepisach prawnych.
W odniesieniu do dokumentów, których przechowywanie nie zostało określone wprost w przepisach prawnych, przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń zgodnie z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. CEL PRZETWARZANIA
Badanie oceny jakości produkowanych wyrobów.

4.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się prowadzenie badania oceny jakości produkowanych wyrobów.

4.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Do czasu trwania współpracy gospodarczej w zakresie przeprowadzania badań powiększony o okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. CEL PRZETWARZANIA
Monitoring wizyjny na terenie Pass Polska w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zachowania bezpieczeństwa informacji.

5.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

5.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Utrwalone nagrania obrazu są przechowywane przez czas max. do 3 miesięcy. Wyjątek stanowią przypadki, gdy nagranie stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu przez organy ścigania/wymiaru sprawiedliwości (w takim przypadku do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania, albo wniesienia sprzeciwu).

6. CEL PRZETWARZANIA
Prowadzenie procesów rekrutacyjnych.

6.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO.

6.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie jego danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych – nie dłużej niż 24 miesiące.

7. CEL PRZETWARZANIA
Prowadzenie akt pracowniczych, rozliczeń z pracownikami i współpracownikami oraz wypełnianie innych obowiązków nałożonych na Administratora w związku z nawiązaniem stosunku pracy i współpracy z osobami fizycznymi.

7.1 PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO i art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

7.2 CZAS PRZECHOWYWANIA
Do czasu wypełnia nałożonego obowiązku związanego z przechowywaniem akt osobowych – przez lat 50, a w stosunku do akt osobowych pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. przez 10 lat od momentu rozwiązania lub ustania stosunku pracy. W zakresie dotyczącym umów cywilnoprawnych – będą one przechowywane do casu upływu terminów wskazanych w przepisach prawnych do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. W przypadku innych dokumentów, których okres przechowania nie podlega przechowywaniu, jak akt osobowych – będą przechowywane przez czas krótszy, tj. np. do czasu wycofania zgody. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody przez współpracownika lub pracownika, np. na przetwarzanie fotografii.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES, TZW. „CIASTECZEK”
Nasza strona internetowa www.pass.com.pl wykorzystuje jedynie tzw. „Cookies” sesyjne (PHPSESSID) – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Pliki cookies sesyjne są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Dodatkowo strona wykorzystuje pliki POLYLANG które są odpowiedzialne za wersję językową naszej strony internetowej.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane firma Pass Polska może ujawniać podmiotom:

podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym i wspierającym nas w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów; usług konsultingowych, w tym kancelariom prawnym, firmom audytorskim, firmom szkoleniowym, doradczym, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, aplikacji. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawnych i w zakresie w przepisach prawnych wskazanych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Pass Polka przetwarza dane wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazuje ich do państw trzecich.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, o jakim mowa w RODO.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, stosownie i w zależności od celu i podstaw prawnych przetwarzania przysługują prawa, o jakich mowa w art. 15-22 RODO, w tym:

  1. prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych w zakresie i w sposób, o jakim mowa w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania danych, które jej dotyczą – zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo żądania do usunięcia danych – w zakresie i w przypadkach wskazanych w treści art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie wskazanym w art. 21 RODO;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
    prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołującym skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające – zgodnie z art. 22 RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje na temat sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl

Mamy nadzieję, że przekazując powyższe informacje przybliżyliśmy Państwu nasze zasady i potrzeby związane z przetwarzaniem danych osobowych. Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że w przypadku, gdy będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

Serdecznie pozdrawiamy
Pass Polska Sp. z o.o.