Polityka prywatności PASS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Sanoku

Polityka prywatności jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora / Podmiot przetwarzający w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powyższym Rozporządzeniem.

Administrator danych
Administratorem państwa danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok; tel: +48 13 46 87 100 lub 101; REGON: 004013494, e-mail: biuro@pass.com.pl. 

Inspektor Ochrony Danych
Spółka obecnie nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych natomiast w sprawach i wszystkich innych zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: PASS POLSKA SP. z o.o. ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok lub e-mail: biuro@pass.com.pl.

Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy
– Dane osobowe kandydatów do pracy,
– Dane osobowe Pracowników Administratora,
– Dane osobowe pozostałe – podmiotów współpracujących z Administratorem

Podstawa prawna
Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6, ust.1, lit. a) do f), RODO). Podanie danych nie jest obowiązkowe.

Cel i czas przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do pracy, zbierane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i znalezienie kandydata spełniającego określone wymagania na rekrutowane stanowisko pracy. Dane będą przechowywane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji,
a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych rekrutacjach, przez okres
2 lat,
Dane osobowe pracowników są zbierane i przetwarzane w okresach wynikających z innych przepisów regulujących zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników.
Dane osobowe pozostałe – są zbierane w związku z prowadzonym procesem kooperacji
– podawane są dobrowolnie i konieczne są do komunikacji mailowej lub papierowej oraz zawarcia stosownych umów np.: współpracy, umów inwestycyjnych, serwisowych i innych. Dane takie są przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy lub wynikające
z okresów archiwizacji dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji lub podmioty, instytucje publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii), żądania ich sprostowania (poprawienia) lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
W przypadku procesu rekrutacyjnego wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w aktualnym i przyszłym procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora.
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Bezpieczeństwo danych 
Administrator zbiera dane tylko do celów zgodnych z prawem, przetwarza je zgodnie
z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami do jakich zostały zebrane. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.