Klauzule informacyjne

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – osobie ubiegającej się o zatrudnienie w firmie Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku dalej Pass.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 013 46 87 189 lub 255 Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail odo@pass.com.pl .
W związku z prowadzonymi rekrutacjami dane osobowe w postaci imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, imion rodziców, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Wszystkie podane przez Panią/Pana w nadesłanej aplikacji dane osobowe wykraczające poza zakres danych, o jakich mowa powyżej, jak np. fotografia, adres e-mail, numer telefonu – przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych, o jakich mowa w Kodeksie pracy jest niezbędne, by wziąć udział w rekrutacji, zaś pozostałych, jak chociażby adresu email, numeru telefonu – dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na wynik rekrutacji – konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu telefonicznego lub e-mail i informowania tymi kanałami komunikacyjnymi, np. o przebiegu rekrutacji, wyznaczonych terminach rozmowy rekrutacyjnej itp.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub do czasu wycofania zgody, jeżeli zostanie wycofana przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego. Po upływie tego terminu dane osobowe możemy przetwarzać jeszcze przez okres kolejnych 4 miesięcy na wypadek, gdyby osoba, wyłoniona w procesie rekrutacyjnym zrezygnowała z pracy lub nie doszłoby do przedłużenia umowy zawartej na czas próbny.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w przesłanym do nas dokumencie CV również w innych prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych wówczas dane te będziemy przetwarzać nie dłużej niż 2 lata licząc od momentu jego przesłania.

Poza prowadzonym procesem rekrutacyjnym, dane osobowe zawarte w przesłanym CV możemy także przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi rekrutacjami, w celu wykazania spełnienia obowiązków, o jakich mowa w przepisach prawnych, w tym również tych, o jakich mowa w RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu wykonania innych prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy takich jak:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa informacji firmy Pass, w tym również monitoringu wizyjnego miejsc, w których prowadzimy działalność, a w których np. możesz się znaleźć będąc zaproszonym na rozmowy rekrutacyjne,
 2. prowadzenie wewnętrznych obowiązków raportowych lub sprawozdawczych, w tym wewnątrz grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W tym zakresie dane będziemy przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanych z dochodzonymi roszczeniami/obroną, a w pozostałym zakresie nie dłużej niż będzie to niezbędne do realizacji celu, w ramach którego dane są gromadzone.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do organów państwowych, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obok tego dane możemy przekazywać do podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w szczególności doradczych, IT, prowadzących procesy rekrutacyjne, świadczących usługi kurierskie, kancelarii prawnych, księgowych, a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do obsługi realizacji procesu rekrutacyjnego.

Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej, o czym pisaliśmy powyżej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w przepisach RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – osobie współpracującej z Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku – dalej Pass na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, telefonicznie pod numerem telefonu 013 46 87 189 lub 255 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail odo@pass.com.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy cywilnoprawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Obok tego Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym w szczególności względem organów podatkowych, ZUS, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obok tego Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznaje się:

 1. dochodzenie/obronę roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia firmy oraz bezpieczeństwa informacji, w tym m. in. prowadzenie ewidencji ruchu osobowego na terenie firmy, a także monitoringu wizyjnego;
 3. monitorowanie i poprawę jakości świadczonych usług;
 4. prowadzenie audytów wewnętrznych czy postępowań wyjaśniających, czy wewnętrznych obowiązków raportowych lub sprawozdawczych, w tym również na potrzeby wewnętrzne Grupy kapitałowej, której jesteśmy częścią;
 5. w celu archiwizacji, w tym także na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków prawnych.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawnych, od przyjętych w oparciu o przepisy prawne z uwzględnieniem potrzeb biznesowych modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, dane przetwarzane na podstawie           art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez czas i w zakresie zgodnym z przepisami prawnymi, niezbędny do realizacji konkretnie realizowanego uzasadnionego interesu prawnego, zaś dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu odwołania zgody.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do organów państwowych, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obok tego dane możemy przekazywać do podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w szczególności doradczych, IT, świadczących usługi kurierskie, ubezpieczeniowe, szkoleniowe, audytorskie, kancelarii prawnych, księgowych, a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do obsługi procesu zatrudnienia. Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej, o czym pisaliśmy powyżej.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejski Obszar Gospodarczy. Nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w przepisach RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – tj. osobom, które współpracują z Pass Polska Sp. z o.o. (dalej Pass) jako kontrahenci tj. są dostawcami, odbiorcami lub wykonawcami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 13 46 87 189 lub 255. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail odo@pass.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z współpracą gospodarczą (sprzedaż produktów, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, realizacją zadań inwestycyjnych):

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.: b RODO tj.:
w celu zawarcia i wykonania umów kupna, sprzedaży, umów inwestycyjnych, itp.,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.: c RODO tj.:
w celu prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, przetwarzanie to jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz innych regulacji podatkowych;

Obok tego Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznaje się:

 1. nawiązywanie relacji handlowych;
 2. składanie wszelkich skarg wniosków oraz reklamacji;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiekcie i w pomieszczeniach należących do Administratora (poprzez stosowany monitoring oraz kontrolę osób wchodzących na teren zakładu),
 4. ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi przez kontrahentów względem Pass Polska Sp. z o.o.;
 5. prowadzenie audytów wewnętrznych czy postępowań wyjaśniających, czy wewnętrznych obowiązków raportowych lub sprawozdawczych, w tym również na potrzeby wewnętrzne Grupy kapitałowej, której jesteśmy częścią;
  w celu archiwizacji, w tym także na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków prawnych.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawnych, od przyjętych w oparciu o przepisy prawne z uwzględnieniem potrzeb biznesowych modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przechowywane do czasu i zgodnie z okresami wypełnienia obowiązków prawnych i podatkowych, np. faktury przez okres 5 lat.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO – przez czas i w zakresie zgodnym z wewnętrzną polityką właściciela z uwzględnieniem przepisów (w tym wewnętrznych) dotyczących retencji danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do organów państwowych, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obok tego dane możemy przekazywać do podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w szczególności firm ochroniarskich, doradczych, dostawców rozwiązań i sprzętu IT, prowadzących procesy rekrutacyjne, świadczących usługi kurierskie, ubezpieczeniowe, szkoleniowe, audytorskie, kancelarii prawnych, księgowych, a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora.

Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejski Obszar Gospodarczy. Nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w przepisach RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl;

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – tj. osobom, które wchodzą na teren administratora tj. Pass Polska Sp. z o.o. (dalej Pass).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 13 46 87 189, e-mail:  biuro@pass.com.pl; Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, telefonicznie pod numerem telefonu 013 46 87 189 lub 255 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@pass.com.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z identyfikacją osób wchodzących i wychodzących na teren obiektów na terenie których Administrator prowadzi swoją działalność.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiekcie i w pomieszczeniach należących do Administratora (poprzez stosowany monitoring oraz kontrolę osób wchodzących na teren zakładu),
 • wydawaniu przepustek stałych lub tymczasowych osobom wchodzącym na teren Pass,
 • dane z nagrań oraz z ewidencji wejść i wyjść służą również ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi przez osoby wchodzące na teren Pass,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych czy postępowań wyjaśniających, czy wewnętrznych obowiązków raportowych lub sprawozdawczych, w tym również na potrzeby wewnętrzne Grupy kapitałowej, której jesteśmy częścią;
 • w celu archiwizacji, w tym także na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków prawnych.

Nagrania z monitoringu przechowujemy przez okres maksymalnie 3 miesięcy a następnie są nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania jeżeli nagranie będzie stanowiło dowód w takim postępowaniu.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do organów państwowych, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obok tego dane możemy przekazywać do podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w szczególności firm ochroniarskich, doradczych, dostawców rozwiązań i sprzętu IT, prowadzących audytorskie, kancelarii prawnych  a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora. Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejski Obszar Gospodarczy. Nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w przepisach RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl;

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – kontaktującej  się (prowadzącej korespondencję papierową, elektroniczną lub kontaktującą się telefonicznie) z przedstawicielami firmy Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku – dalej Pass.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 013 46 87 189 lub 255 (dalej Pass).  Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG..

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, telefonicznie pod numerem telefonu 013 46 87 189 lub 255 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@pass.com.pl;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pass (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z dostawcami, odbiorcami, interesantami kontaktującymi się z nami mailowo oraz telefonicznie i załatwieniu zgłaszanych przez Państwa spraw.

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Pass Polska usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim: podmiotom doradczym, IT, prowadzących procesy rekrutacyjne, świadczących usługi kurierskie, kancelarii prawnych, księgowych, a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do obsługi realizacji procesu rekrutacyjnego. Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, w okresie współpracy gospodarczej, której ona dotyczy a po ustaniu relacji przez okres 6 lat od końca roku w którym ustała relacja.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Pass Polska.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl;

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której wizerunek został zarejestrowany przez kamery należące do Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (dalej Pass).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 13 46 87 189 lub 255, e-mail: odo@pass.com.pl;  Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@pass.com.pl;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych (wizerunku) jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z monitoringiem kamerami wideo jaki jest zamontowany w obiektach Administratora. Monitoringiem są objęte ciągi komunikacyjne oraz wejście na hale produkcyjne Administratora. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz
w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz zachowania tajemnicy informacji. Na obiektach i budynkach należących do Pass Polska Sp. z o.o. znajdują się oznaczenia, że budynek jest monitorowany.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w przepisach RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane mogą być przekazywane w ramach naszej grupy kapitałowej. Jeżeli dane miałyby być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy poinformujemy Cię o tym oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa, których użyjemy aby chronić prawa i wolności.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.

Wyjątek stanowią przypadki, gdy nagranie stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu przez organy ścigania/wymiaru sprawiedliwości – w takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu prawomocnego zakończenia się takiego postępowania).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl;

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje, jakie administrator ma obowiązek przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – dalej RODO – każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli Pani/Panu – osobie odbywającej staż lub praktykę w firmie Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku – dalej Pass.

Pani/Pana dane otrzymaliśmy od organu lub podmiotu kierującego na staż lub praktykę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, tel. 013 46 87 189 lub 255. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Pass GmbH&Co.KG.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pisemnie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, telefonicznie pod numerem telefonu 013 46 87 189 lub 255 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@pass.com.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją w Pass praktyki lub stażu. Zakres danych jakie przetwarzamy (np. Twoje imię, nazwisko, klasa, zawód) są regulowane w indywidualnych umowach pomiędzy firmami i instytucjami jakie kierują Państwa  do naszej firmy na staż lub praktykę.

Państwa dane przetwarzamy w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy cywilno-prawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dodatkowo Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO, za który uznaje się:

 • dochodzenie/obronę roszczeń z tytułu zawartej umowy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia firmy oraz bezpieczeństwa informacji, w tym m.in. prowadzenie ewidencji ruchu osobowego na terenie firmy, a także monitoringu wizyjnego;

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przyjętych w oparciu o przepisy prawne potrzeb modeli biznesowych, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanych z dochodzonymi roszczeniami/obroną.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do organów państwowych, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obok tego dane możemy przekazywać do podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w szczególności doradczych, IT, prowadzących procesy rekrutacyjne, świadczących usługi kurierskie, kancelarii prawnych, księgowych,
a także dostawców systemów i aplikacji wykorzystywanych przy i do obsługi realizacji procesu rekrutacyjnego. Możemy także przekazywać dane do spółek z grupy kapitałowej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejski Obszar Gospodarczy. Nie podlegają również profilowaniu, o jakim mowa w art. 22 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania oraz przesłanek, o jakich mowa w art. 15-23 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl;