ZGODY NA REKRUTACJĘ

Prosimy o dołączenie poniższych oświadczeń do CV

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pass Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pass Polska Sp. z o.o., przez okres dwóch lat.

 

…………………………………………………….

Data i podpis

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pass Polska Sp .z o. o., ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok.

2). kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Pass Polska Sp. z o. o. , ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok, e-mail: rekrutacja@pass.com.pl.

3). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, jak również, dla potrzeb przyszłych rekrutacji, ale tylko po uprzednim wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4). Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji lub podmioty, instytucje publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5). Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od momentu wyrażenia zgody.

6). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii), żądania ich sprostowania (poprawienia) lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) przy czym wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w aktualnym i przyszłym procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8). Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Pass Polska.

9). Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

…………………………………………………….

Data i podpis

ZGODY NA REKRUTACJĘ