PROGRAMISTA

liczba etatów: 2

Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwój systemów IT użytkowanych w firmie

Podstawowe wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość PHP7.
 • Znajomość Symfony 3.
 • Bardzo dobra znajomość MySQL.
 • Umiejętność pracy z systemami kontroli wersji (GIT).
 • Umiejętność pracy w środowisku Linux.
 • Znajomość wzorców projektowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej.

Mile widziane:

 • Znajomość Java
 • Znajomość baz danych Oracle, SQL Server.
 • Znajomość RESTFull, SOAP.
 • Znajomość React.js.
 • Umiejętność pracy w metodyce TDD.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy.
 • Przejrzysty system wynagradzania.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Dodatkowe świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Dodatki finansowe za staż pracy.
 • Bonus absencyjny.
 • Pracę w zgranym zespole.

Administratorem danych osobowych jest Pass Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok. Telefon: +48 13 46 87 100; REGON: 004013494.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych dla obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO). Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, nie ulegają zautomatyzowaniu ani profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

PROSIMY O DOŁĄCZENIE PONIŻSZYCH ZGÓD DO CV:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pass Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pass Polska Sp. z o.o., przez okres dwóch lat.

…………………………………………………….

Data i podpis

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pass Polska Sp .z o. o., ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok.

2). kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Pass Polska Sp. z o. o. , ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok, e-mail: rekrutacja@pass.com.pl.

3). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, jak również, dla potrzeb przyszłych rekrutacji, ale tylko po uprzednim wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4). Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji lub podmioty, instytucje publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5). Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od momentu wyrażenia zgody.

6). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii), żądania ich sprostowania (poprawienia) lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) przy czym wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w aktualnym i przyszłym procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8). Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Pass Polska.

9). Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

…………………………………………………….

Data i podpis

PROGRAMISTA